Kto może złożyć projekt

W swoich założeniach budżet obywatelski współtworzony jest przez mieszkańców gminy. Wniosek z projektem do budżetu obywatelskiego gminy Police może złożyć każdy mieszkaniec gminy Police, który ukończył 13 lat. Jeżeli taki wniosek chciałaby złożyć osoba młodsza, także nic nie stoi na przeszkodzie. W tym wypadku wniosek musi zostać podpisany przez opiekuna prawnego wnioskodawcy. Nie jest ważny adres zameldowania, ważne jest czy stale mieszkasz na terenie naszej gminy. Projekt składany jest na specjalnie przygotowanym formularzu. Każdy projekt musi zostać poparty przez co najmniej 15 osób, które również są mieszkańcami Gminy Police i ukończyły 13 lat. Tak samo jak w przypadku składania wniosku, swoje poparcie pod wnioskiem może wyrazić osoba młodsza, ale w jej imieniu musi podpisać się opiekun prawny.

Od tegorocznej edycji Polickiego Budżetu Obywatelskiego projektów zadań nie mogą składać radni Rady Miejskiej w Policach, a także Burmistrz Polic.

Na co można wydać środki BO

Pieniądze wydzielone w ramach budżetu obywatelskiego gminy Police mogą być przeznaczone na wszystkie zadania, które mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy. Mogą to być zarówno zadania inwestycyjne, jak np. budowa świetlicy, jak również zadania nieinwestycyjne (tzw. miękkie), jak np. wydarzenia kulturalne czy sportowe. Zadanie może dotyczyć całej gminy, ale może też obejmować teren jednej ulicy, sołectwa czy osiedla. Ważne jest, aby zgłaszane zadanie było ogólnodostępne i bezpłatne. To znaczy, żeby każdy mieszkaniec Gminy Police mógł bez przeszkód skorzystać ze zrealizowanego projektu.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą w szczególności sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej – np. budowa oraz remonty budynków należących do gminy; budowa, przebudowa, utrzymanie parków, skwerów, trawników należących do gminy;

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego – np. budowa i remonty dróg gminnych, budowa i remonty chodników i ścieżek rowerowych, wyznaczanie miejsc parkingowych, zmiany organizacji ruchu, wytyczanie przejść dla pieszych na drogach gminnych, instalacja obiektów małej architektury (np. ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe);

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz – np. sprzątanie terenów gminnych, sprawy związane z odpadami i ich segregacją;

3a) działalności w zakresie telekomunikacji – np. tworzenie ogólnodostępnych punktów dostępu do internetu;

4) lokalnego transportu zbiorowego – np. tworzenie połączeń autobusowych;

5) ochrony zdrowia – np. organizacja szczepień ochronnych, profilaktyka zdrowotna;

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych – np. dożywianie dzieci, pomoc osobom bezdomnym;

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego – np. budowa i utrzymanie mieszkań komunlanych oraz socjalnych;

8) edukacji publicznej – np. organizacja zajęć pozalekcyjnych, remonty szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz żłobka;

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – np. remonty zabytków będących własnością gminy, utrzymanie działalności Miejskiego Ośrodka Kultury, budowa i utrzymanie bibliotek, zakup nowych książek do bibliotek;

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych – np. remonty i budowa obiektów sportowych należących do gminy, wsparcie stowarzyszeń i klubów sportowych, wytyczanie ścieżek turystycznych;

11) targowisk i hal targowych – np. utrzymanie targowiska miejskiego, utworzenie nowych targowisk;

12) zieleni gminnej i zadrzewień – np. utrzymanie parków, trawników, terenów zielonych należących do gminy, ustalanie nowych zasadzeń, budowa parków;

13) cmentarzy gminnych – np. wytyczanie nowych miejsc na cmentarze, utrzymanie istniejących cmentarzy;

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego – np. zakup wyposażenia dla zadań zarządzania kryzysowego, dofinansowanie działań policji oraz straży miejskiej, utrzymanie działalności ochotniczych straży pożarnych;

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych – np. budowa oraz remonty hali sportowej, urzędu miejskiego, boisk sportowych;

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej – np. wspieranie działalności domu samotnej matki, udzielanie wsparcia socjalnego;

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej – np. wspieranie i finansowanie działalności jednostek pomocniczych, czyli sołectw oraz rad osiedli, wspieranie zadań z zakresu inicjatywy lokalnej;

18) promocji gminy – np. organizowanie kampanii promocyjnych gminy, przygotowywanie artykułów promocjnych;

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) – np. udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu zadań gminy;

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw – np. nawiązywanie partnerstw z miastami polskimi oraz zagranicznymi.

 

Jak wypełnić formularz

Wniosek, na którym należy złożyć propozycję zadania jest załącznikiem do regulaminu budżetu obywatelskiego i można go pobrać ze strony internetowej budżetu obywatelskiego. Jeżeli nie masz możliwości pobrania wniosku przez Internet możesz otrzymać go w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul Stefana Batorego 3 w pok. 3c (kancelaria).

Wniosek jest dość szczegółowy i wymaga poświęcenia mu nieco czasu. W pierwszej kolejności należy wymyślić i wpisać tytuł zadania. Ma on być zwięzły i w krótkiej formie przedstawiać czego zadanie dotyczy. Następnie, szczególnie w przypadku składania projektu obejmującego zadanie inwestycyjne, należy szczegółowo podać miejsce lokalizacji tego zadania. Jest to spowodowane tym, że środki z budżetu obywatelskiego mogą być wydane tylko na zadania, które będą realizowane na terenach, na których gmina Police ma uregulowany stan prawny, które nie są przeznaczone na sprzedaż albo nie są już na nich zaplanowane inwestycje. Do takiego wniosku należy również załączyć zdjęcia tego miejsca oraz mapę poglądową.

Informacje o tym, jakie grunty należą do Gminy Police najłatwiej uzyskać w Polickim Systemie Informacji Przestrzennej (http://sip2.police.pl) lub w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Mapę również najłatwiej wydrukować z PSIPu.

W kolejnym kroku należy podać krótki opis zadania. Opis ten będzie wykorzystany na stronie internetowej do przedstawienia zadania potencjalnym wyborcom oraz będzie wykorzystywany w ewentualnych materiałach informacyjnych.

Kolejną częścią, którą należy dokładnie wypełnić, jest opis zadania wraz z jego uzasadnieniem. W tym miejscu należy opisać jakie problemy i w jaki sposób zadanie ma rozwiązać oraz podać informację na temat stanu istniejącego. Należy wskazać beneficjentów zadania czyli grupę społeczną, której to zadanie będzie dotyczyć. To w  tym punkcie należy opisać etapy realizacji zadania oraz uzasadnić, dlaczego zadanie warto realizować. W opisie należy również podać, co zostanie wykonane w ramach przedsięwzięcia.

Kolejnym krokiem jest wypełnienie tabeli związanej z kosztami zadania. Należy je podzielić na odpowiednie rodzaje kosztów i wpisać ich wartość pamiętając o tym, że całe zadanie nie może kosztować więcej niż 1.000.000 zł jeżeli zadanie realizowane ma być na terenie miasta lub 300.000 zł jeżeli będzie usytuowane na terenie jednego z sołectw.

Od tegorocznej edycji bardzo ważne jest aby kosztorys był potwierdzony odpowiednimi dokumentami. Może to być rozeznanie cenowe ze stron internetowych, odpowiednie kosztorysy przesłane przez firmy wykonujące dane usługi, kosztorys inwestorski lub potwierdzenie odpowiedniego wydziału Urzędu Miejskiego, że kosztorys jest sporządzony prawidłowo (najczęściej będzie to wydział Techniczno-Inwestycyjny lub Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – przed potwierdzeniem najlepiej skontaktować się z odpowiednim wydziałem i zasięgnąć informacji).

Na końcu należy podać dane autora lub autorów wniosków wraz z danymi kontaktowymi. Należy pamiętać o tym, aby do wniosku dołączyć zdjęcia – nie są obowiązkowe w przypadku projektów „miękkich” – natomiast są konieczne w przypadku zadań inwestycyjnych, a także mapę poglądową oraz formularz z podpisami co najmniej 15 osób popierających zadanie (osoby te muszą być mieszkańcami gminy Police, nie muszą być zameldowane na terenie gminy, i w dniu składania wniosku muszą mieć ukończone 13 lat. Swoje poparcie pod wnioskiem może wyrazić osoba młodsza, ale w jej imieniu musi podpisać się opiekun prawny).

 

Gdzie i kiedy złożyć wniosek

Wniosek należy złożyć między 2 lipca a 14 września 2018 roku w kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach (pok. 3c) w formie papierowej – w przypadku, gdy formularz wypełniany był elektronicznie prosimy również o dostarczenie edytowalnego pliku na płycie CD lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularz można również wysłać pocztą zwykłą (tak jak wyżej również z płytą CD) lub w formie zeskanowanych dokumentów na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z edytowalnym plikiem, który umożliwi umieszczenie opisu projektu na stronie internetowej w celu jego promocji.

 

Weryfikacja wniosku

Po terminie składania wniosków, będą one weryfikowane przez zespół zajmujący się budżetem obywatelskim. Pierwszym etapem weryfikacji jest sprawdzenie wniosku pod względem formalnym. Zespół będzie sprawdzał, czy opisane zadanie mieści się w katalogu zadań gminy, czy wniosek został złożony na odpowiednim formularzu oraz w określonym terminie, czy zadanie będzie realizowane na terenach należących do gminy, czy wniosek został złożony i poparty przez uprawnione osoby, czy koszt realizacji zadania nie przekracza wskazanych kwot, tj. 1.000.000 zł na zadania miejskie oraz 300.000 zł na projekty sołeckie, czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz czy po realizacji zadania będzie ono ogólnodostępne dla mieszkańców, a korzystanie z niego będzie bezpłatne.

W drugim etapie weryfikacji Zespół sprawdzi poprawność kosztorysu, czy koszt zadania nie jest zaniżony, aby spełniał założenia formalne oraz oceni, czy zadanie w formie opisanej przez autorów jest możliwe do realizacji. W przypadku gdy Zespół będzie miał wątpliwości co do zamierzeń autorów będzie się z nimi kontaktował i proponował ewentualne zmiany i korekty – dlatego tak ważne jest, aby we wniosku podać dane kontaktowe autorów.

W przypadku gdy zadanie będzie interesujące i potrzebne, ale nie będzie mogło być realizowane ze środków budżetu obywatelskiego, np. ze względu na to, że dany teren, na którym ma się znajdować nie należy do gminy Police, lub rzeczywisty kosztorys przekracza kwotę przeznaczoną na budżet obywatelski, to zostanie ono przekazane Burmistrzowi oraz radnym Rady Miejskiej w Policach, aby w przypadku jeżeli będzie to formalnie i prawnie możliwe, jego finansowanie odbyło się z budżetu Gminy Police.

Po wszystkich etapach weryfikacji Zespół przygotowuje protokół, którego częścią jest lista pozytywnie zweryfikowanych projektów, na które będzie można oddać swój głos w trakcie głosowania.

Opisy wszystkich pozytywnie zweryfikowanych projektów znajdą się na stronie internetowej poświęconej budżetowi obywatelskiemu. Stąd prośba o składanie wniosków wraz z płytą CD lub przesłanie e-mailem edytowalnego pliku z formularzem.

Pamiętaj, że jeżeli Twój projekt zostanie poddany pod głosowanie możesz prowadzić jego promocję, by zyskać głosy, a tym samym zwiększyć szansę na jego realizację.

 

Losowanie pozycji zadań na karcie

O miejscu zadania na karcie do głosowania zdecyduje publiczne losowanie. Zostanie ono przeprowadzone przez powołany zespół zajmujący się budżetem obywatelskim. Losowanie zostanie poprzedzone przygotowaniem przez zespół jego regulaminu, który zostanie podany do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed planowanym losowaniem (czyli najpóźniej do 1 listopada 2018 r.). Właściwe losowanie odbędzie się najpóźniej 8 listopada br. Informacja o regulaminie losowania oraz o samym losowaniu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Polickiego Budżetu Obywatelskiego (www.bo.police.pl). 

 

 

TERMINY

2 lipca – 14 września 2018 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

 

15 września – 31 października 2018 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

 

1 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

 

8 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

 

15 listopada - 1 grudnia 2018 r.
- głosowanie,

 

10 grudnia 2018 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.