w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 5a ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 ze zm.) oraz § 3 uchwały Nr XXI/149/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Police zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1.W okresie od 1 marca do 8 lipca 2016 roku przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Police, zwane dalej konsultacjami.

2. Konsultacje dotyczą wydzielonej części budżetu Gminy Police na 2017 r., zwanej dalej budżetem obywatelskim.

3. Konsultacje przeprowadza się zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Gminy Police”, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, zwany dalej Regulaminem.

§ 2. Przedmiotem konsultacji są propozycje zadań należących do kompetencji gminy zgłoszone do budżetu obywatelskiego.

§ 3. Celem konsultacji jest pobudzenie aktywności społeczności lokalnej oraz wzrost zainteresowania mieszkańców partycypacją w życiu publicznym poprzez uzyskanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz dokonanie przez mieszkańców Gminy Police, którzy ukończyli 16 lat, wyboru zadań do budżetu obywatelskiego spośród tych, które zostały pozytywnie zweryfikowane zgodnie z Regulaminem.

§ 4. 1. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren Gminy Police.

2. W konsultacjach mogą brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy Police, które ukończyły 16 lat.

§ 5. Konsultacje przeprowadza się:

 • w formie pisemnej z wykorzystaniem wniosku zgłoszeniowego propozycji zadania do budżetu obywatelskiego wraz z listą mieszkańców popierających daną propozycję, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
 • poprzez wybór propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na kartach do głosowania, których ramowy wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 6. Konsultacje prowadzi zespół, składający się z przedstawicieli Burmistrza Polic, Rady Miejskiej w Policach oraz przedstawiciela Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach będącego reprezentantem organizacji pozarządowych, w składzie:

 • Jakub Pisański – zastępca burmistrza Polic,
 • Janusz Zagórski – skarbnik Gminy Police,
 • Agnieszka Komor – sekretarz Gminy Police,
 • Aneta Soprych-Kuśnierz – naczelnik wydziału rozwoju i funduszy pomocowych,
 • Krzysztof Kuśnierz – naczelnik wydziału techniczno-inwestycyjnego,
 • Maciej Usewicz – zastępca naczelnika wydziału organizacyjno-prawnego,
 • Elżbieta Jaźwińska – radna Rady Miejskiej w Policach,
 • Wiesław Gaweł – radny Rady Miejskiej w Policach,
 • Andrzej Rogowski – radny Rady Miejskiej w Policach.
 • Maria Górska – przedstawiciel Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

dalej zwany Zespołem.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

TERMINY

2 lipca – 14 września 2018 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

 

15 września – 31 października 2018 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

 

1 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

 

8 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

 

15 listopada - 1 grudnia 2018 r.
- głosowanie,

 

10 grudnia 2018 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.