Na podstawie zarządzenia Nr 27/2016 Burmistrza Polic z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących sposobu konsultowania budżetu obywatelskiego na 2017 rok w dniach od 20 stycznia do 3 lutego 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące sposobu konsultowania budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

W konsultacjach uczestniczył 1 mieszkaniec oraz Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

Zgłoszone zostały następujące propozycje do konsultowanego zarządzenia:

1. W §1 ust. 2 zmiana treści na: "Na realizację budżetu obywatelskiego przeznacza się kwotę do 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych)." oraz zwiększenie kwoty Budżetu Obywatelskiego na projekty realizowane w mieście do 1 mln zł (na projekty sołeckie pozostawić 250 tys.). – propozycja nie została uwzględniona. W roku 2016 oraz 2017 priorytetem dla budżetu gminy są projekty i inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych. Ze względu na to, że duża część środków budżetowych przeznaczona będzie na finansowanie wkładu własnego, nie jest możliwe zwiększenie kwoty budżetu obywatelskiego do 2 mln zł. Nie wyklucza się możliwości zwiększenia kwoty po głosowaniu na zakwalifikowane projekty, w przypadku gdy kolejne zadania po zwycięskich będą wybrane przez dużą część głosujących oraz ich realizacja będzie społecznie uzasadniona.

2. W §1 ust. 3 zmiana treści na: "Z kwoty, o której mowa w ust. 2, przeznacza się kwotę 1.300.000 zł na realizację zadań na terenie miasta Police oraz kwotę 700.000 zł na realizację zadań na terenie sołectw w gminie Police." –propozycja nie została uwzględniona. Z powodu nieuwzględnienia propozycji zwiększenia kwoty budżetu obywatelskiego do 2 mln wyklucza to przyjęcie tego wniosku.

3. W §1 ust. 7 zmiana treści na: "Szacunkowy koszt realizacji propozycji zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego nie może przekraczać kwot 350.000 zł w sołectwach, 650.000 zł na terenie miasta Police.” – propozycja nie została uwzględniona. Ze względu na to, że propozycja ta powiązana jest ze zmianą ogólnej kwoty budżetu obywatelskiego oraz podziałem jej na projekty miejskie i sołeckie wyklucza to przyjęcie tego wniosku.

4. W §4 ust. 1 zmiana treści na "Głosowanie mieszkańców na zadania z listy, o której mowa w § 3 ust. 8, trwa od 15 czerwca do 15 lipca 2016 r.." –propozycja została częściowo uwzględniona. Głosowanie zostanie wydłużone do 8 lipca 2016 roku.

5. W §4 ust. 4 zmiana treści na "Zadania na karcie, o której mowa w ust. 3, umieszczane są w kolejności zgodnej z datą nadania wniosku do Urzędu Miejskiego w Policach." – propozycja nie została uwzględniona. Aby wniosek mógł zostać zweryfikowany i zakwalifikowany do głosowania musi zostać dostarczony do Urzędu Miejskiego w określonym terminie. Nie ma możliwości aby decydowała o tym data nadania – jeżeli operator pocztowy dostarczyłby prawidłowo nadany wniosek po czasie weryfikacji projektów, nie byłoby możliwe przyjęcie go do głosowania, a proponowany zapis zmuszałby do tego. Ponadto doświadczenie pierwszej edycji budżetu pokazuje, że żaden wniosek nie został nadany pocztą i żaden wniosek nie został złożony po terminie wskazanym w zarządzeniu.

6. Do Zespołu prowadzącego konsultacje należy powołać przedstawiciela Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach. – propozycja została uwzględniona z warunkiem, że będzie to przedstawiciel organizacji pozarządowych będący członkiem GRDPP.

7. Dopisanie w regulaminie, że administratorem danych osobowych osób biorących udział w konsultacjach jest Burmistrz Polic. – propozycja została uwzględniona.

8. Dopisanie w §5 regulaminu, że listę zadań rekomendowanych do realizacji sporządza Zespół i przedstawia burmistrzowi Polic – propozycja została uwzględniona

  

 

 

TERMINY

2 lipca – 14 września 2018 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

 

15 września – 31 października 2018 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

 

1 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

 

8 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

 

15 listopada - 1 grudnia 2018 r.
- głosowanie,

 

10 grudnia 2018 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.